Om AIS System AB

AIS System AB
Lönnerbladsgatan 10
521 40 Falköping

1.OMFATTNING

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna och följer Distansavtalslagen från 1:e juni 2000.

2. PRODUKTINFORMATION OCH PRISER

Alla uppgifter som finns i AIS System AB´s produktinformation, prislistor och information som lämnas av säljare kan ändras utan särskild förvarning.
På alla expedierade order tillkommer frakt beroende på vikt och antal kollin. I förekommande fall tillkommer postförskottsavgift. Väljer Ni däremot att hämta ut varorna i vår butik tillkommer ingen frakt.

3. LEVERANS/RISKANSVAR

Alla beställningar expedieras i turordning med företagspaket.
Ansvaret för varan övergår på köparen då varan utlämnats till självständig fraktförare.
Detta innebär att transportskador och förkommet gods reklameras gentemot transportören.

4. BETALNING/UPPSÄGNING/DRÖJSMÅLSRÄNTA

All betalning skall ske kontant eller efter sedvanlig kreditprövning mot faktura. Uteblir betalning efter kredittidens utgång förfaller hela fordran till omedelbar betalning. AIS System AB äger då rätt att omedelbart inställa utnyttjandet av krediten samt ta i anspråk eventuellt ställd säkerhet i den ordning som AIS System AB bestämmer. AIS System AB äger vidare rätt att efter övervägande säga upp en eventuell återförsäljarstatus. Vid överskridande av kreditgräns eller om kunden ligger i dröjsmål med fakturor kan leveransstopp bli aktuellt. Vid ej utkvitterad postförskottsförsändelse utgår hanteringsavgift med 250:- plus moms. Dröjsmålsränta utgår med 20 % per år och påminnelseavgift utgår med 45:- plus moms.

5. GARANTI / SERVICE

Tillverkarens försäljningsgaranti gäller. Reklamation skall ske enligt tillverkarens garantivillkor eller, då dessa saknas bestämmelser om reklamation, genom att köparen inom fjorton (14) dagar skriftligen påtalar felet till AIS System AB.
Vid reklamation av skärmar skall retur ske i orginalemballage med skärmfoten avmonterad. Vid retur av laserskrivare skall toner / trumma alltid tas ur skrivaren innan retur. Vid retur av skrivare skall alltid orginalemballage användas.
Vid retur av dator skall ALLTID ordentlig backup göras innan den skickas in för service. AIS System AB tar INGET ansvar för förlorad data / programvara vid eventuell ominstallation..

6. RESTORDER

Vid fel eller brist i leverans har AIS System AB rätt att efter eget val rätta bristen eller företa omleverans. När AIS System AB har företagit rättelse eller omleverans kan köparen inte ställa ytterligare krav. Vid eventuell restorder gäller överenskommet pris vid orderdatum.

7. PRODUKTANSVAR

AIS System AB ansvarar för produktskada enligt produktskadelagen och denna punkt 7.
AIS System AB ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål. I händelse av att AIS System AB åläggs produktansvar gentemot tredje man, är köparen skyldig att hålla AIS System AB skadelös om skadan uppstått som ett resultat av köparens vilseledande marknadsföring.
Om tredje man framställer krav mot köparen med åberopande av produktskada skall Återförsäljaren genast skriftligen underrätta AIS System AB därom.

8. INFORMATION OM ÅNGERRÄTT OCH LEVERANSSKYLDIGHET

Köparens ångerrätt (ångerfrist) gäller under 14 dagar. Det åligger köparen att visa att denne har ångrat sig i tid. Ångerfristen börjar löpa den dagen köparen tog emot varan eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller inte om:
Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.
Förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

Köparen är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när denne fick den. Köparen får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att köparen är vårdslös förlorar denne ångerrätten.
Om köparen utnyttjar sin ångerrätt ska denne sända tillbaka varan till AIS System AB. Köparen skall då bekosta returfrakten. AIS System AB skall alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.AIS System AB skall, om köparen utnyttjat sin ångerrätt, betala tillbaka vad köparen har betalat snarast eller 30 dagar från den datum då AIS System AB tog emot varan.

AIS System AB skall lämna varan inom 30 dagar från den dag köparen gjorde sin beställning. det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen. Om AIS System AB inte levererar i tid och detta inte beror på köparen, så har denne rätt att häva avtalet. Om den vara köparen köpt är felaktig har köparen rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen. AIS System AB skall, om köparen har hävt köpet, betala tillbaka vad köparen har betalat snarast eller 30 dagar från den datum då AIS System AB tog emot meddelandet om hävning.

9. ÅR 2000

AIS System AB garanterar inte våra leverantörers produkter inför millennieskiftet.

10. FORCE MAJEURE

Är AIS System AB förhindrad att leverera enligt punkten 3 eller utföra omleverans enligt punkt 6 ovan, eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är AIS System AB fri från allt ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma.

11. TVISTER

Tvist med anledning av detta Avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligen avgöras av skiljemän enligt vid vår tid gällande svensk lag därom. Skiljemännen skall vid sitt avgörande tillämpa rättegångsbalkens regler angående omröstning och fördelning av rättegångskostnader i dispositiva tvistemål.
AIS System AB har dock alltid rätt, att väcka talan vid allmän domstol i fråga om betalningsanspråk för levererade produkter